ඔබේ වාහනයේ සියළු අළුත්වැඩියා කටයුතු

වසර 12 ක පලපුරුද්ද සහ විශ්වාසය සමගින්

නවීන තාක්ෂණික උපකරණ සහ පළපුරුදු කාර්යමණ්ඩලයක් යටතේ ඔබේ වාහනයට උපරිම සේවාවක් ලබා දීමට Dil Auto Dent අපි සූදානම්.

ඔබේ වාහනයේ සිදුවී ඇති සීරීම්, පළුදු වීම් හෝ අනතුරුවලින් සිදුවී ඇති තැලීම් යථා තත්වයට පත් කිරීමේදී ඔබ සැලකිය යුතු කරුණු ඇති බව ඔබ දන්නවාද?
ඔබේ වාහනයට අධික ලෙස පහරදීම්, ගින්දර දැලිි මගින් පිළිස්සීම,‍‍ විවිධ රසායනික ද්‍රව්‍ය මගින් පිසදැමීම, අධික ලෙස කැටලොයි ආලේප කිරීම වැනි කරුණු නිසා ඔබේ වාහනයේ වටිනාකම බාල විය හැක. ඒ නිසාම එවැනි කාර්යයන්වලින් තොරව ඔබේ වාහනය යථා තත්වයට පත් කර දීමට අපි සූදානම්

ඔබේ වාහනය අළුත්වැඩියාවට අප තෝරාගත යුත්තේ ඇයි ?

නවීන තාක්ෂණික උපකරණ භාවිතය
තැලීම්, කෙටීම්, පිළිස්සීම්වලින් තොරව ඩෙන්ට් ඇද ඇරීම
පළපුරුදු කාර්යමණ්ඩලය
විශ්වාසනීය සේවය
සාධාරන මිලගණන් යටතේ සේවය ලබාදීම

Read More
Dent Repairs
Plastic Welding
Accident Repairs
Body Paints

Schedule Your Appointment

Today Call: 0777 - 375 375 7

Your Automotive Dent Repair & Body Paint Specialist